Educatie

Leren over duurzaamheid

Leren over duurzaamheid

SVP gelooft in een fossielvrije toekomst, waarbij duurzaamheid, milieu en verantwoordelijkheid centraal staan. Deze verantwoordelijkheid loopt over generaties, ontwikkelingen, ervaringen en inzichten. Samen met mensen uit verschillende generaties willen we kritisch onderzoeken en bekijken hoe we met warmte en koude om kunnen en moeten gaan. Dat doen we duurzaam, innovatief, vakkundig, samen en lokaal. Want samen werken we aan klimaat.

Bezoekdagen

Geïnteresseerden in een bezoek van de BWC kunnen gebruikmaking van de bezoekdagen. Inplannen kan via het bovenstaande formulier.

Meer leren over netwarmte?

Wat is netwarmte?

warm tapwater te voorzien. Een warmtenet is een gesloten systeem waarbij de warmte van de bron door een netwerk van ondergrondse leidingen naar de gebouwen wordt gedistribueerd en waardoor het afgekoelde water weer naar de bron terugstroomt om opnieuw opgewarmd te worden.

Er ligt meer dan 600km aan warmteleidingen in de grond van Purmerend. De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties; BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte HulpWarmteCentrales. Daarnaast beschikt SVP over twee buffers.

CV-ketels, boilers, of geisers zijn in een huis met netwarmte overbodig.

Waarom komt er rook uit de hulpwarmtecentrales van SVP?

SVP heeft voor de productie van de warmte die ze aan de klanten levert, de beschikking over drie bronnen: BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte hulpwarmtecentrales. De BioWarmteCentrale heeft een vermogen van 44 MW en produceert de warmte met Nederlandse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Op jaarbasis levert de BioWarmteCentrale meer dan 70% van de benodigde warmte. De warmtevraag van onze klanten verschilt sterk gedurende het jaar. In de winter wordt de warmte gebruikt voor verwarming en voor warm water, terwijl in de zomer alleen warm tapwater wordt gevraagd. Daarmee is er een groot verschil tussen een zeer koude winterdag, waarin het gevraagde warmtevermogen in de dagpiek kan oplopen tot 170 MW en de zomer, waarin dezelfde piek maar 20 MW is. Om in deze sterk wisselende warmtevraag te voorzien, zet SVP de BioWarmteCentrale in als basislastinstallatie die in principe nooit uitgaat. In de winter, wanneer de warmtevraag van klanten hoog is, worden ook de aardgasgestookte hulpwarmtecentrales ingezet. In de winter ziet u daarom vaker een rookpluim uit de hulpwarmtecentrale komen. Wanneer de BioWarmteCentrale de vraag weer alleen aan kan, gaan deze centrales weer uit.

Is netwarmte duurzaam?

De meeste woningen in Nederland worden nu nog verwarmd met behulp van een gasgestookte cv-ketel. Bij verbranding van gas komt er broeikasgas in de vorm van fossiel CO2  vrij en dat is slecht voor het milieu.  Woningen die aangesloten zijn op het Purmerendse warmtenet worden voor het grootste deel verwarmd met de warmte van onze BioWarmteCentrale. Deze warmte wordt duurzaam opgewekt met Nederlandse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Hierbij komt geen CO2 vrij die afkomstig is van fossiele bronnen.

Wanneer er bomen worden gekapt, belandt al dit hout bij SVP in de BioWarmteCentrale?

Nee. Er wordt nooit een boom gekapt ten behoeve van de warmteproductie van SVP. Bomen worden gekapt in productiebossen of ten behoeve van onderhoud van natuur- en landschap. Het meeste hout van de boom (85%) wordt gebruikt om planken en balken, papier of karton en plaatmateriaal van te maken. Takken en toppen van bomen zijn resthout. Dat is ongeveer 15% van de boom. Alleen deze delen van bomen worden gebruikt voor warmteproductie. Ook uit het onderhoud van landschapselementen en bijvoorbeeld heideterreinen komen houtsnippers als resthout vrij dat benut wordt als energiehout.

Het aangroeien van de bossen gaat toch veel minder snel dan het oogsten van al het energiehout? Dus wordt er minder CO2 door bomen opgenomen. Waarom is het dan toch duurzaam?

De hoeveelheid hout (waarvan hout voor houtsnippers maar een klein deel is) die Staatsbosbeheer uit het bos haalt, bedraagt ongeveer 70 – 80 procent van de bijgroei. De voorraad hout in het bos neemt dus nog steeds toe, ondanks de winning van hout en benutting van de resthout hiervan voor houtsnippers. Daarmee is de CO2 vastlegging in de Nederlandse bossen groter dan de CO2 uitstoot door verbranding van houtsnippers uit Nederland.

Overigens, als de takken waarvan nu houtsnippers worden gemaakt in het bos achterblijven dan komt bij vertering ook de opgeslagen CO2 weer vrij.